Short News

14 juni 2022

‘Studenten niet uitsluiten van energietoeslag’

Read in English

Gemeenten hebben van het kabinet het advies gekregen om studenten geen energietoeslag van 800 euro te geven. “De woonsituatie van studenten is zeer divers”, stond in een toelichting van het kabinet. “Vanwege deze diversiteit is voor deze doelgroep de individuele bijzondere bijstand een geschikter instrument dan de categoriale bijzondere bijstand.”

Juristen denken dat het advies niet rechtmatig is en geen stand zal houden bij de rechter, meldt tv-programma Nieuwsuur. Juridisch expert Willy Heesen stelt dat studenten “als groep” niet zomaar kunnen worden uitgesloten van de toeslag. Studenten die een zaak aanspannen tegen hun gemeente zullen gelijk krijgen van de rechter, verwacht hij.

13 juni 2022

Aanvullende beurs? ‘Ja, tenzij’

Studenten die geen aanvullende beurs willen ontvangen, moeten voortaan zelf het vinkje wegklikken bij de aanvraag van studiefinanciering. Dit moet ervoor zorgen dat minder studenten de beurs mislopen.

Een kwart van de studenten vraagt geen aanvullende beurs aan terwijl ze er wel recht op hebben. Daardoor krijgen ze tot 419 euro per maand minder. Dat is zonde, vindt onderwijsminister Dijkgraaf.

Inkomen ouders
In antwoord op Kamervragen van de PvdA schrijft hij nu dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de aanvraag eenvoudiger maakt. Studenten hoeven bijvoorbeeld niet langer te weten hoeveel hun ouders verdienen. Die informatie krijgt DUO van de Belastingdienst, of anders van de ouders zelf.

De aanvullende beurs staat voortaan bovendien standaard aangevinkt bij DUO als studenten studiefinanciering aanvragen. “Hierdoor zal het niet-gebruik naar verwachting substantieel afnemen”, aldus de minister. (HOP, HC)

10 juni 2022

Weinig animo ‘polder-imamopleiding’

Read in English

Is een bekostigde imamopleiding in het hoger onderwijs levensvatbaar? De overheid liet het uitzoeken, maar de universiteiten en hogescholen staan niet te trappelen om de opleiding aan te bieden. Het onderzoek vloeit voort uit twee Kamermoties uit 2015. De regering moest ervoor zorgen dat er “aanvullende en gedegen” opleidingen tot imam zouden komen. Anders zou de afhankelijkheid van buitenlandse imams te groot worden.

In 2019 maakte de Vrije Universiteit Amsterdam een schets van een nieuwe hbo-bacheloropleiding tot imam. De zelfstandige Islamitische Theologische Faculteit Amsterdam probeert een vergelijkbare opleiding geaccrediteerd te krijgen. En de Islamitische Hogeschool Rotterdam heeft er al één, maar die hogeschool is al jaren omstreden vanwege beledigende en discriminerende uitspraken van haar rector.

Al met al is het niet zeker of er genoeg studenten zullen zijn “om de financiële duurzaamheid van de opleiding te borgen”. Voor een volledig bekostigde en geaccrediteerde opleiding is een ontwikkelbudget van ongeveer 2,5 miljoen euro nodig, schatten ze. De nieuwe imamopleiding kan door elke bekostigde hoger onderwijsinstelling worden aangeboden. Maar “geen van de (bevraagde) instellingen is bereid om het voortouw te nemen in de uitvoering van de opleiding”, stellen de onderzoekers, al “staan ze wel allemaal open voor samenwerking”. (HOP, JvE)

09 juni 2022

‘Slimme’ bh wint TU-wedstrijd

Read in English

De jaarlijkse TU Delft Impact Contest is dit jaar gewonnen door de teams Smart Bra en CryoCOP. Ze lieten daarmee bijna zestig andere teams achter zich.

De Smart Bra is een idee van masterstudent Rajae Atahiri. Zij wil een slimme bh ontwikkelen die met behulp van sensoren, ‘slimme stoffen’, kunstmatige intelligentie en machine learning onder meer borstkanker in een vroeg stadium kan opsporen.
CryCOP is bedacht door vijf studenten van de TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit van Wageningen. Het team ontwikkelde een koolstofafvangtechnologie die pure CO2 kan opvangen tegen een lage prijs.

In het kader van de TU Delft Impact Contest werkten ruim zestig teams aan het lanceren van een eigen startup. Zij volgden workshops, werden gecoached deden mee aan een speeddate-evenement met experts. (AdB)

09 juni 2022

Zelftestonderwijs.nl binnenkort offline

Read in English 

De website waar studenten en werknemers in mbo en hoger onderwijs kosteloos zelftests kunnen bestellen, gaat per 20 juni offline. Of nog eerder als de zelftests op zijn.

Het was de bedoeling dat het online portaal zelftestonderwijs.nl al op 1 juni zou sluiten, maar dat duurde om onduidelijke redenen langer. Binnenkort is het alsnog zover, schrijft minister Dijkgraaf aan de Tweede Kamer.

Nu het advies om preventief te testen is vervallen en het aantal aanvragen bij het portaal sterk terugloopt, is het langer openhouden ervan niet meer doelmatig. Toch blijft het uitgangspunt dat de zelftests “laagdrempelig” beschikbaar moeten zijn. De distributie naar de instellingen blijft daarom in elk geval tot de zomer intact, schrijft Dijkgraaf. Zij kunnen de zelftests gratis blijven verspreiden.

Het portaal is in mei 2021 opgezet om de zelftests snel beschikbaar te kunnen stellen aan studenten en personeel. Alles bij elkaar zijn er meer dan 12 miljoen zelftests verzonden. (HOP, HC)

09 juni 2022

Hbo: lager collegegeld Oekraïense studenten

Read in English

Hbo-studenten uit Oekraïne betalen het komende studiejaar evenveel collegegeld als Nederlandse studenten. De universiteiten hadden daar al eerder toe besloten. Normaal gesproken betalen studenten van buiten de Europese Economische Ruimte het instellingscollegegeld, dat vaak duizenden euro’s hoger is. Voor studenten uit Oekraïne wordt vanwege de oorlog met Rusland een uitzondering gemaakt. De verlaging geldt een jaar.

Het hoger onderwijs vraagt het kabinet al maanden om duidelijkheid over het collegegeld en de daarmee samenhangende studiefinanciering voor studenten uit Oekraïne. “Om onaanvaardbare situaties te voorkomen” hakten de universiteiten half mei de knoop zelf door, en nu volgen ook de hogescholen.

Intussen blijven de instellingen er bij de minister op aandringen dat hij de kosten compenseert die hiermee gemoeid zijn. Een beslissing daarover bleef tot nog toe uit. Ook willen ze een hogere tegemoetkoming voor hun steun aan studenten die door de oorlogssituatie in financiële problemen komen. In april stelde minister Dijkgraaf daar 2,3 miljoen euro voor beschikbaar, boven op een eerdere toezegging van 1 miljoen euro. (HOP, HC)

08 juni 2022

Meer tijd om ‘corona-geld’ uit te geven

Read in English

Minister Dijkgraaf geeft het hoger onderwijs en het mbo een jaar langer de tijd om studenten en onderzoekers te steunen die tijdens de coronapandemie in de knel kwamen en vertraging opliepen.

De hogescholen en universiteiten hebben pas 6 procent van het crisisgeld uitgegeven dat het kabinet begin vorig jaar voor hen beschikbaar stelde in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Door de nieuwe lockdown in december en januari moesten ze alle zeilen bijzetten om het onderwijs draaiend te houden, schrijft minister Dijkgraaf aan de Tweede Kamer. Verder waren ze voorzichtig met het aannemen van nieuw personeel of konden ze dat gezien de arbeidsmarktkrapte niet zomaar vinden. De minister roept de instellingen op om alles op alles te zetten en geeft hun een jaar langer – tot 2024 – de tijd om alle plannen goed uit te voeren. (HOP, HC)

08 juni 2022

‘Ongeschikte studenten geneeskunde sneller weg’

Read in English 

Examencommissies van de acht Nederlandse opleidingen geneeskunde komen met een plan om disfunctionerende studenten makkelijker te  kunnen wegsturen, schrijft het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het gaat om studenten die onprofessioneel gedrag vertonen en de veiligheid van patiënten daarmee in gevaar brengen. Uit onderzoek blijkt dat “zulke studenten later vaker in aanraking komen met het tuchtrecht”. De regeling waarmee deze studenten sinds 2010 kunnen worden verwijderd van de opleiding blijkt in de praktijk alleen niet te werken.

(Foto: Piron Guillaume/Unsplash)

Er moet onder meer worden aangetoond dat de studenten anderen in gevaar brengen. “Maar als er aanwijzingen zijn dat een student een gevaar zou kunnen vormen, laat je diegene niet met een patiënt alleen”, legt klinisch geneticus Fred Petrij en voorzitter van de examencommissie van het Erasmus MC het probleem uit. Daarbij zou de procedure complex zijn en kost deze te veel tijd en energie. De regeling is in ruim tien jaar tijd drie keer succesvol ingezet, terwijl er bij elke geneeskundefaculteit volgens schattingen ten minste twee ongeschikte studenten rondlopen.

De examencommissies willen de regeling nu verruimen. De inschatting van begeleiders dat een student niet alleen bij een patiënt gelaten kan worden, zou volgens hen hetzelfde gewicht moeten krijgen als een situatie waarin de patiëntveiligheid daadwerkelijk wordt geschonden. Ook pleiten ze voor een portfolio Professioneel Gedrag – een soort Verklaring Omtrent het Gedrag – dat met de student meegaat, ook als die van universiteit wisselt. (HOP, JvE)

08 juni 2022

LSVb: ‘Praten met minister nu zinloos’

Read in English

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) weigert nog langer met de minister van Onderwijs over de studiefinanciering praten. De vakbond nodigt hem uit om zaterdag naar het protest in Amsterdam te komen. “We voeren al jaren constructief gesprekken over studiefinanciering”, zegt voorzitter Ama Boahene, “maar het resultaat blijft dat er te weinig geld is om echt iets aan de problemen van studenten te doen. Dan heeft weer een gesprek voeren geen zin.”

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de andere landelijke belangenorganisatie, gaat wel naar het ministerie. “Ik snap de teleurstelling van de LSVb heel goed; die hebben wij ook”, zegt voorzitter Lisanne de Roos. Toch wil ze in gesprek blijven. “We hebben niet de illusie dat we er een paar miljard bij gaan lobbyen, maar we willen de zorgen van studenten bij de minister brengen.”

Niet tornen
In debatten bleek dat het kabinet niet wil tornen aan de vastgestelde bedragen. De totale kosten voor de basisbeurs en aanvullende beurs mogen niet hoger uitvallen dan de coalitie heeft bepaald. Hetzelfde geldt voor de tegemoetkoming aan ‘pechstudenten’. (HOP, BB)

07 juni 2022

Protest tegen ‘karige basisbeurs’

Zo’n vijftig studenten zijn dinsdagmorgen begonnen aan een sit-in op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam. Ze willen aandacht vragen voor de “karige basisbeurs” en de “ontoereikende compensatie” voor de leenstelselgeneratie. Het is nog niet bekend hoelang het protest gaat duren.

De sit-in is een gezamenlijke actie van Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United. “Studenten pikken het niet langer”, zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene. “Dankzij jarenlang actievoeren wordt het leenstelsel afgeschaft, maar waar dit kabinet nu mee komt is nauwelijks een verbetering te noemen.”

De sit-in is de “opwarmer” voor de demonstratie van komende zaterdag. Dan trekken naar verwachting zo’n duizend studenten naar De Dam in Amsterdam om tegen de kabinetsplannen te protesteren. De actievoerders op Roeterseiland roepen onderwijsminister Dijkgraaf op om zaterdag met studenten in gesprek te gaan. (HOP, JvE)