Short News

11 april 2022

LSVb-bestuur kiest voor kansengelijkheid

De 24-jarige hbo-student Joram van Velzen uit Utrecht wordt de nieuwe voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Zijn medebestuursleden komen uit Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Groningen. Het nieuwe bestuur is dit weekend gekozen en wordt nu ingewerkt. Het gaat vanaf 25 juni aan de slag. Volgens het persbericht wil Van Velzen zich inzetten voor meer kansengelijkheid in het onderwijs.

“Of het nu gaat om stagediscriminatie, studentenwelzijn, huisvesting of de gevolgen van het leenstelsel, de positie van studenten is allesbehalve optimaal”, zegt hij. Van Velzen is onder meer betrokken bij de #NietMijnSchuld-campagne en is voorzitter van de studentgeleding in de medezeggenschapsraad van de Hogeschool Utrecht.

Het nieuwe bestuur: Midas Bosman, Ugoeze Anyanwu Podler, Joram van Velzen, Shivan Meijs en Janique Scharenborg. (Foto: LSVb)

Janique Scharenborg (24) wordt vicevoorzitter. Ze is masterstudent onderwijs & innovatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder studeerde ze culturele & maatschappelijke vorming aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar ze onder meer voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad was. De 19-jarige Ugoeze Anyanwu Podler wordt de nieuwe secretaris. Ze studeert international business administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze heeft volgens het persbericht Nigeriaanse roots en zit in het bestuur van de ‘Association of Students of African Heritage’. Shivan Meijs (21 jaar) wordt penningmeester. Hij studeert politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Meijs was eerder penningmeester bij de lokale studentenvakbond AKKU. Algemeen bestuurslid is Midas Bosman (25), die een bachelor Europese talen & culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft afgerond. Vorig jaar was hij bestuurssecretaris van de Groninger Studentenbond en studentlid van zijn faculteitsraad.

De tegenhanger van de LSVb, het Interstedelijk Studenten Overleg, kiest donderdag een nieuw bestuur. (HOP, Bas Belleman)

08 april 2022

Extra geld voor noodsteun aan studenten uit Oekraïne

Read in English

Het kabinet heeft nog eens 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor noodsteun aan studenten die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne. 2,3 miljoen euro wordt door universiteiten en hogescholen verdeeld en de rest door het mbo.

De extra noodsteun is bedoeld voor de bijna 800 studenten die vóór de oorlog al in Nederland studeerden. De mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten hebben nu niet genoeg middelen om hen te helpen.

Niet voldoende
Kort na het uitbreken van de oorlog had minister Dijkgraaf de universiteiten en hogescholen opgeroepen om de huidige groep Oekraïense en (Wit-)Russische studenten op te vangen en te ondersteunen bij acute geldproblemen. Hij stelde toen 1 miljoen euro ter beschikking, maar dat bleek niet voldoende. De extra 2,3 miljoen euro komt er nu bovenop en is “vooralsnog” bedoeld voor de periode maart tot en met mei.
Een woordvoerder van de minister laat weten dat instellingen zelf moeten inschatten hoeveel ondersteuning hun studenten nodig hebben. “Dat kunnen zij natuurlijk het best beoordelen.”

Beschermde status
Verder is besloten dat de groep Oekraïense vluchtelingen (de huidige én de aankomende studenten) een tijdelijke, beschermde verblijfsstatus krijgen. De huidige studenten behouden daarnaast hun studievisum.

Het is nog niet bekend of de studenten straks ook het reguliere collegegeld mogen betalen en in aanmerking komen voor studiefinanciering. Nu zijn ze als niet-Europese studenten het torenhoge instellingscollegegeld verschuldigd. (HOP, HC)

08 april 2022

Centraal punt nodig voor student met beperking

Read in English

Studenten met een beperking moeten langs verschillende instanties voor financiële steun. Dat kan beter, vindt de Tweede Kamer: ze wil één centraal punt waar deze studenten terechtkunnen.

Naast studiefinanciering en een aanvullende beurs hebben studenten met een beperking recht op individuele studietoeslag. Deze is bedoeld als tegemoetkoming voor studenten die niet kunnen werken naast hun studie.
Om daar aanspraak op te maken, moeten ze niet bij DUO, maar bij hun gemeente zijn. Het leidt
volgens belangenbehartiger Ieder(in) tot een “enorme hindernissenbaan” voor studenten die hun handen al vol hebben aan het ‘managen’ van hun ziekte.

Motie
Ook de Tweede Kamer vindt dat het beter kan. Donderdag werd een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om “toe te werken naar één centraal punt” waar studenten met een beperking alle beschikbare financiële steun kunnen aanvragen.

De Kamer wilde overigens ook meer inzicht in de financiële situatie van studenten met een beperking, omdat hun “bestaanszekerheid nog meer onder druk staat” dan bij de meeste andere studenten. Een motie met het verzoek aan de regering om de hun financiële positie jaarlijks in kaart te brengen, kreeg ook een meerderheid. (HOP, JvE)

08 april 2022

Umc’s willen groter deel OCW-geld

Read in English

De academische ziekenhuizen hopen dat minister Dijkgraaf de verschuiving van onderwijs- en onderzoeksgeld naar de technische universiteiten en de bètafaculteiten ongedaan zal maken. De Nederlandse federatie van universitair medische centra (NFU) reageert op de ‘hoofdlijnenbrief’ van minister Dijkgraaf over het hoger onderwijs en de wetenschap. Over de verschoven ‘Van Rijn-gelden’ – vernoemd naar de commissie die dit adviseerde – meldt hij daarin niets.

Het vorige kabinet heeft quick and dirty geld verschoven naar exacte en technische wetenschappen, omdat die in de knel zouden komen door het toenemende aantal studenten en deze opleidingen dreigden met studentenstops. Het besluit om de verdeling van gelden aan te passen, ging ten koste van de alfa-, gamma-, en medische studies. Nu het kabinet meer geld aan de wetenschap gaat besteden, kan die herverdeling weer ongedaan worden gemaakt, redeneert de NFU. (HOP, HC)

07 april 2022

Waarom leren voor tentamen als je een herkansing hebt?

Read in English

Studenten stoppen minder tijd in de voorbereiding van een tentamen als er een herkansingsmogelijkheid is. Maar er zijn manieren om die ‘perverse prikkel’ te verminderen, blijkt uit onderzoek van promovendus Rob Nijenkamp. 
Hij onderzocht aan de hand van vragenlijsten de studiestrategieën van eerstejaars studenten psychologie. En inderdaad: ze sorteren bij het leren al voor op de herkansingsmogelijkheid en stoppen minder tijd en moeite in de voorbereiding van het eerste tentamen.

Minimumcijfer
Die perverse prikkel tegengaan kan niet helemaal, maar er zijn manieren om hem te verminderen, ontdekte Nijenkamp. Het helpt als studenten alleen een herkansing krijgen als ze voor hun eerste tentamen een minimumcijfer van bijvoorbeeld een vier moeten halen. Dat werkt een serieuze voorbereiding voor het eerste tentamen in de hand.

Een andere mogelijkheid is zorgen dat er meer tijd zit tussen het tentamen en de herkansing. De lesstof is tegen de tijd van de herkansing dan dusdanig weggezakt dat studenten weten dat ze weer helemaal opnieuw de studieboeken in moet duiken om het tentamen alsnog te halen. Ook daardoor wordt een herkansing minder aantrekkelijk. (HOP, JvE)

07 april 2022

Informateur: andere coalitie in Delft

Read in English

Het college van burgemeester en wethouders in Delft zou wel eens van kleur kunnen gaan verschieten. De Delftse informateur, oud-Stip-wethouder Pieter Guldemond, adviseert een coalitie van Stip, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Momenteel bestaat de coalitie uit de vier eerstgenoemde partijen en de VVD. Guldemond was aangesteld door Stip, dat de meeste stemmen kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart.  

In een persbericht meldt de gemeente dat Guldemond met alle fracties heeft gesproken en dat ze allemaal bereid zijn in een coalitie plaats te nemen. Ook constateert hij dat er voor deelname van de ChristenUnie in een nieuw college ‘breed inhoudelijk en politiek draagvlak is’. De ChristenUnie behield tijdens de verkiezingen twee zetels. De VVD, die nu dus buiten de boot lijkt te vallen, wist de drie zetels vast te houden. Ook met de ChristenUnie heeft de voorgestelde coalitie een ruime meerderheid.

Het gemeentehuis in Delft. (Foto: Justyna Botor)

Inhoudelijk stelt Guldemond vast dat wonen, de energietransitie, ‘gelijke kansen voor iedereen’ en de financiële positie van Delft de komende vier jaar de belangrijkste thema’s moeten zijn. Ook ziet hij voor een nieuwe coalitie de opdracht ‘om duidelijk te maken hoe zij als nieuw stadsbestuur de samenwerking tussen het college, de raad en de stad willen verbeteren’. Het is nu aan Stip, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie om coalitie-onderhandelingen te starten. (SB)

05 april 2022

Pre-OWee voor internationals

Read in English

Voor de allereerste keer kunnen internationale bachelorstudenten dit jaar deelnemen aan een Pre-OWee. Tijdens een voorbereidende digitale bijeenkomst op 20 mei leren aankomend TU-studenten wat de ontvangstweek is en waarom de universiteit deelname aanraadt.

Vanwege de toen geldende coronamaatregelen vonden de afgelopen twee edities online of in een hybride vorm plaats. Dit jaar zal de OWee – met als thema Delft, van absolute waarde - hoogstwaarschijnlijk weer fysiek doorgaan.

Het introductieprogramma voor master- exchange- en schakelstudenten (Introduction Programme – IP) vindt plaats van 19 tot 25 augustus. (MvdV)

04 april 2022

Nieuwe editie China-symposium

Read in English 

Op donderdag 7 april vindt op de TU Delft een derde intern symposium plaats over academische samenwerking met China. Het thema van het symposium is ‘Collaborating with China: Different Perspectives.’

Drie sprekers vertellen over hun ervaring met wetenschap beoefenen in en met China. Martijn de Geus is TU-alumnus en promoveerde aan de Chinese universiteit Qinghua. Hij vertelt over zijn werkzaamheden voor diezelfde universiteit. De tweede spreker – Bert Hofman van de National University of Singapore – heeft al dertig jaar beroepsmatig te maken met China en vertelt vanuit een economisch perspectief. Linda Krom van TNO vertelt over kennisveiligheid bij haar instituut.

“We hopen dat het programma een nieuwe stimulans geeft aan het denken over kennisveiligheid op de TU en dat het nieuwe perspectieven geeft op samenwerken met China”, zegt beleidsadviseur China Peter Gill, die het symposium mede organiseert. Naast de drie sprekers komen Gill, rector magnificus Tim van der Hagen en programmadirecteur kennisveiligheid Peter Weijland aan het woord. Weijland gaat in op de meest recente ontwikkelingen rondom kennisveiligheid aan de TU. Gill geeft een update over de handleiding ‘Partnering with China - Concrete Tools for TU Delft’, waarmee medewerkers hun samenwerkingen met Chinese wetenschappers of kennisinstellingen kunnen toetsen. (AdB 

  • Het symposium is open voor alle medewerkers van de TU Delft. Inschrijven kan tot dinsdag 5 april via deze link.

04 april 2022

Basisbeurs maximaal één miljard

De nieuwe basisbeurs mag maximaal één miljard euro kosten. Dat liet minister Dijkgraaf vrijdag weten in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Er kan volgens de minister aan de basisbeursplannen gesleuteld worden, maar eventuele alternatieve plannen mogen die miljard euro niet overschrijden.

De Tweede Kamer stuurde Dijkgraaf een waslijst van vragen. Het waren ‘feitelijke vragen’, zonder de namen van fracties erbij. De bedoeling is om beter geïnformeerd het debat te kunnen voeren. Dat debat is maandag 4 april. Dan zullen de fracties laten weten hoe ze denken over de bedragen die het kabinet heeft gekozen voor de basisbeurs en aanvullende beurs. En ook wat ze vinden van de tegemoetkoming aan studenten uit het leenstelsel.

Steeds weer legt Dijkgraaf de overweging uit voor de bedragen die hij heeft gekozen. De voornaamste beperking is het totaalbedrag dat in het regeerakkoord is afgesproken: één miljard euro per jaar. En de compensatie voor studenten van het leenstelsel? Daar hebben de partijen minder vragen over gesteld. Misschien vonden ze die informatie duidelijk genoeg. Een van de leden wil wel weten hoeveel leenstelselstudenten geen diploma behalen en dus ook geen recht krijgen op een tegemoetkoming. Het antwoord: naar schatting 164.300 studenten. (HOP, BB)

01 april 2022

Boze studenten willen Kaag spreken

Vakbonden FNV Young & United en LSVb hebben een korte sit-in gehouden in de lobby van het ministerie van OCW. Ze eisten een gesprek met minister Kaag over een hogere basisbeurs en volledige compensatie voor pechstudenten.

De ongeveer vijftig studenten werden al snel weggestuurd uit het OCW-gebouw, meldt LSVb-voorzitter Ama Boahene. Ze zetten hun protest buiten voort. Via het ministerie van OCW willen ze minister Kaag van Financiën te spreken krijgen. Volgens hen is zij degene die ervoor zorgt dat minister Dijkgraaf van Onderwijs te weinig geld heeft om studenten een hogere basisbeurs en volledige compensatie te geven. Maandag 4 april overleggen de Tweede Kamer en minister Dijkgraaf over de studiefinanciering. (HOP, HC)

(Foto: LSVb)