Onder ‘overig’ vallen onder meer koopwoningen en hospita’s. De data is deels aangeleverd door de gemeente en deels door studentenverenigingen zelf. Gemeente Delft: “In Delft wonen (peildatum 1 okt 2021) 17.300 uitwonende studenten (wo en hbo). Nadere lokale analyse (bewerking Duwo) geeft aan dat zij voor 45% onderdak zijn bij Duwo, voor 9% bij overige corporaties, voor 36% in particuliere verhuur en 8% informeel onder dak zijn, en 2% in koop of anders.”