De TU Delft schrijft in de valorisatieagende 2020: “De TU Delft ziet valorisatie als het proces van waardecreatie uit kennis door kennis geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en maatschappelijke benutting en geschikt te maken voor vertaling in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid. Valorisatie gaat vooral om de overdracht en toepassing van technischwetenschappelijke kennis met als doel het leveren van een bijdrage aan duurzame, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd genereert de universiteit additionele inkomsten door het verzilveren van kennis via onder meer het vermarkten van uitvindingen, het verrichten van contractonderzoek voor het bedrijfsleven en het succesvol indienen van onderzoeksvoorstellen in NL- en EU-verband.”