23 februari 2022

Onderzoek compensatie pechstudenten

Read in English

De Eerste Kamer wil dat het kabinet onderzoekt hoe studenten zonder basisbeurs beter gecompenseerd kunnen worden. Veel fracties in de Eerste Kamer vinden een tegemoetkoming van zo’n duizend euro per pechstudent te karig. Een meerderheid van de senaat ondertekende daarom een motie van de PvdA die het kabinet opriep “om andere mogelijkheden voor compensatie voor deze studenten te onderzoeken, en daarover de Kamer binnen drie maanden te informeren”. 

Schadeloos
Een verdergaande motie van de Partij voor de Dieren, die het kabinet opriep om de ‘pechstudenten’ volledig schadeloos te stellen en te compenseren met een gift ter hoogte van de niet-ontvangen basisbeurs, haalde het niet. (HOP, HC)