Overslaan en naar de inhoud gaan
Leendert Maat Delta Tu Delft

Op 20 juli 2017 is op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Vlaardingen Dr. Leendert Maat overleden. Dr. Maat was emeritus Universitair Hoofddocent Organische Chemie aan de TU Delft en Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Leendert Maat trad op 1 december 1959 in dienst bij de Technische Hogeschool Delft en heeft nog tot na zijn pensioen in 1998 met veel inzet en enthousiasme bijgedragen aan het onderwijs en onderzoek bij het laboratorium voor Organische Chemie aan de Julianalaan. Het onderzoek van Dr. Maat bewoog zich vooral op het gebied van de opiatensynthese (morfine en aanverwante verbindingen). Dr. Maat voerde dit onderzoek eerst samen met Prof. H.C. Beyerman uit, later geheel zelfstandig. De Beyerman-Maat synthese van morfine staat nog steeds te boek als de beste synthetische bereiding van morfine.

Leendert, of Leen voor ingewijden, was een markante persoonlijkheid. Bij elk weertype arriveerde hij op de TU Delft in kostuum en was altijd goedgemutst. Iedereen kon bij hem terecht en hij was dan ook zeer geliefd bij studenten. Een voorbeeld hiervan was zijn inzet in de beginjaren van de EU uitwisselingsprogramma’s, waarbij hij zich dan vaak persoonlijk over de studenten ontfermde. Dr. Maat was ook erelid van het Technologisch Gezelschap.

Dr. Maat was zeer begaan met vakliteratuur en naamgeving: Naast zijn onderzoek heeft hij zich bijzonder ingezet voor de organisch-chemische nomenclatuur in Nederlands-Vlaams verband en was nationaal afgevaardigde in de IUPAC nomenclatuurcommissie. Ook vervulde hij een centrale rol in de vakgroep, en later faculteit, als het ging om vakwetenschappelijke informatie en de faculteitsbibliotheek. Zelfs na zijn pensioen is Dr. Maat nog betrokken geweest bij het verzorgen van de cursus Vakwetenschappelijke informatie aan 1e jaars studenten.

Daarnaast zullen velen Leendert Maat kennen vanuit zijn inzet voor het behoud van de Botanische Tuin in Delft. Dr. Maat heeft het initiatief genomen om de Vereniging “Vrienden van de Delftse Botanische Tuin” op te richten. Deze Vereniging, waarvan hij de eerste voorzitter was, speelde een belangrijke rol in de waarborging van deze bijzondere plek in Delft.

Wij wensen zijn vrouw Anneke veel sterkte met de verwerking van dit verlies en we hopen dat zij troost vindt in het feit dat Leen vele promovendi en Nederlandse en buitenlandse studenten heeft geïnspireerd met zijn voorliefde voor de natuurstoffen.

 

Dr. Isabel Arends, Voorzitter Afdeling Biotechnologie

 

Dr Leendert Maat passed away in his home town of Vlaardingen on 20 July 2017, aged 83. Dr Maat was Emeritus Associate Professor of Organic Chemistry at Delft University of Technology and an Officer in the Order of Orange-Nassau.

Leendert Maat joined what was then the Delft Institute of Technology on 1 December 1959 and even after his retirement in 1998 he continued to contribute to the teaching and research at the laboratory for Organic Chemistry on Julianalaan with great commitment and enthusiasm. Dr Maat’s research mainly involved the synthesis of opiates (morphine and related alkaloids). He initially conducted this research with Prof. H.C. Beyerman, later completely independently. The Beyerman-Maat morphine synthesis is still held to be the best synthetic preparation of morphine.

Leendert, or Leen to his friends, was a striking figure. Whatever the weather, he always arrived at Delft University of Technology attired in a suit and was invariably good-humoured. His door was always open to everyone and students were very fond of him. His commitment in the early years of the EU exchange programmes, when he often took care of the students personally, was an illustration of this. Dr Maat was also an honorary member of the Technologisch Gezelschap.

Dr Maat was extremely active in matters relating to specialist literature and nomenclature: besides his research, he put a great deal of effort into the Netherlands and Flanders nomenclature for organic chemistry and was the national representative on the IUPAC nomenclature committee. He also performed a central role in the department, and later the faculty, when it came to specialised scientific information and the faculty library. Even after he retired, Dr Maat continued his involvement in the Specialised Scientific Information course taken by first-year students.

Many people will know Leendert Maat in connection with his commitment to maintaining the Botanical Garden in Delft. It was on Dr Maat’s initiative that the Friends of the Delft Botanical Garden Association was set up. This Association, which he was the first to chair, played a significant role in preserving this unique site in Delft.

We would like to extend our deepest sympathy and condolences to his wife, Anneke, and we hope that she will find some comfort in the fact that Leen inspired so many PhD candidates, Dutch and foreign students with his love of natural compounds.

 

Dr Isabel Arends, Chair of the Biotechnology Department

Krijg Delta updates

Click here to unsubscribe