kutweer

De energietransitie heeft economische prikkels nodig zoals CO2-belasting. Het is spijtig dat daar in Polen geen overeenstemming over is bereikt, vindt professor Pier Siebesma.

Afgelopen zaterdag werd een akkoord gesloten over de uitwerking van het klimaatakkoord in Parijs uit 2015. Zelf was Siebesma (CiTG, Atmospheric Physics) niet aanwezig op de conferentie van de Verenigde Naties, maar bij teruggekeerde collega’s proeft hij teleurstelling over de klimaattop omdat het een tandeloos document heeft opgeleverd. Prof.dr. Siebesma is hoogleraar atmosferische fysica bij het TU Delft Climate Institute.

Goed nieuws: nationale CO2-boekhouding
Eerst het goede nieuws: Er zijn in Polen afspraken gemaakt over het ‘Rule Book’. Daarin wordt de nationale boekhouding geregeld van CO2 en andere broeikasgassen, zoals methaan, die met bijbehorende correctiefactoren omgerekend worden tot CO2-equivalent. Eenduidige rapportage is van belang, net als afspraken over de jaarlijkse publicatie ervan.

Weigering te tekenen
Eerder dit jaar bracht het internationale klimaatpanel IPCC een rapport uit dat bepleit om de klimaatverandering te beperken tot 1,5 graden. Het akkoord van Parijs ging nog uit van maximaal 2 graden temperatuurstijging. Op de klimaattop in Katowice bleef unanieme ondersteuning van aangescherpte doelstelling uit omdat vertegenwoordigers van de VS, Saudi-Arabië, Rusland en Koeweit weigerden te tekenen.

Toch is een aanscherping van het akkoord uit Parijs hard nodig omdat alle huidige voorstellen van de deelnemende landen samen niet lager komen dan 3 graden temperatuurstijging. En dat is als de landen de toezeggingen daadwerkelijk realiseren.

‘Doelstellingen gaan pas werken als er een economische drive is’

Beprijzing
Wat Siebesma nog het meest teleurstelt is dat er geen afspraken gemaakt zijn over het belasten van CO2. Niet in de vorm van een carbon-taks noch  zoals Europa probeerde met eimssiehandel voor de hele CO2-markt. “Doelstellingen gaan pas werken als er een economische drive is”, legt hij uit. Beprijzing maakt fossiele brandstoffen duurder en groene energie aantrekkelijker.

Europa zou een begin kunnen maken met een CO2-belasting nu het Europees systeem voor emissiehandel onvoldoende stimulans biedt. Siebesma zou daar wel voor zijn. Producten uit landen die geen emissiebelasting rekenen zouden dan met importheffingen belast moeten worden.